ChineseBusinessworld.com > INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-MAR 2007 (NO.1)

INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-MAR 2007 (NO.1)

กก

 

 

BREAKDOWN OF ARRIVALS

ARRIVALS

GROWTH(%)

 

 

 

 

FOREIGNERS

HONG KONG

MACAU

TAIWAN PROVINCE

TOTAL

12 600 782   

22.87

7 255 771   

3 460 633   

 350 909   

1 533 469   

BEIJING

 793 604   

11.48

 675 022   

 68 515   

 1 882   

 48 185   

TIANJIN

 226 200   

16.29

 207 492   

 9 351   

  701   

 8 656   

HEBEI

 112 858   

9.62

 104 173   

 3 409   

 1 595   

 3 681   

SHANXI

 97 214   

26.42

 57 396   

 18 318   

 8 690   

 12 810   

INNER MONGOLIA

 218 936   

33.93

 218 703   

  126   

  2   

  105   

LIAONING

 308 628   

17.80

 265 514   

 21 890   

 2 767   

 18 457   

JILIN

 70 143   

84.88

 52 860   

 8 994   

  327   

 7 962   

HEILONGJIANG

 278 984   

27.15

 261 652   

 8 251   

  399   

 8 682   

SHANGHAI

1 086 575   

8.12

 924 073   

 71 944   

 3 112   

 87 446   

JIANGSU

1 026 139   

21.11

 717 799   

 115 404   

 13 235   

 179 701   

ZHEJIANG

 980 832   

18.14

 669 474   

 123 091   

 17 783   

 170 484   

ANHUI

 139 127   

66.00

 97 419   

 17 667   

 3 129   

 20 912   

FUJIAN

 630 560   

13.81

 237 799   

 223 033   

 21 941   

 147 787   

JIANGXI

 120 867   

22.19

 44 982   

 37 519   

 14 889   

 23 477   

SHANDONG

 439 050   

29.93

 367 129   

 39 717   

 4 666   

 27 538   

HENAN

 58 519   

-16.99

 25 808   

 8 892   

 6 462   

 17 357   

HUBEI

 128 428   

20.25

 99 937   

 15 284   

 1 779   

 11 428   

HUNAN

 166 233   

22.51

 123 063   

 14 437   

 3 345   

 25 388   

GUANGDONG

4 239 249   

21.75

1 089 525   

2 451 643   

 212 455   

 485 626   

GUANGXI

 340 990   

18.05

 189 100   

 66 100   

 7 774   

 78 016   

HAINAN

 223 508   

44.20

 189 420   

 19 557   

 2 157   

 12 374   

CHONGQING

 82 523   

26.83

 65 395   

 8 742   

  259   

 8 127   

SICHUAN

 150 131   

34.78

 85 709   

 25 728   

 3 708   

 34 986   

GUIZHOU

 62 182   

27.17

 20 763   

 16 388   

 4 319   

 20 712   

YUNNAN

 423 295   

23.24

 301 323   

 51 452   

 8 896   

 61 624   

TIBET

 3 667   

12.00

 3 383   

  76   

  47   

  161   

SHAANXI

 131 861   

11.53

 102 159   

 14 375   

 4 544   

 10 783   

GANSU

 6 396   

5.79

 5 366   

  434   

  25   

  571   

QINGHAI

 1 086   

39.59

  974   

  65   

  6   

  41   

NINGXIA

 1 027   

65.65

  944   

  53   

  2   

  28   

XINJIANG

 51 970   

37.29

 51 415   

  178   

  13   

  364