ChineseBusinessworld.com > GuiYang TO DESTINATION

Air Travel Guide for China

Check Domestic Schedule | Book A Flight | References | Train Ticket Reservation FAQ | HOME

GuiYang TO DESTINATION
Beijing Changsha Chengdu Chongqing Fuzhou
Guangzhou Guilin Haikou Hangzhou Hongkong
Jinan Jinghong Kunming Lijiang Macao
Nanchang Nanjing Nanning Ningbo Qingdao
Sanya

Shanghai SHA

Shenzhen Taiyuan Tongren
Wenzhou Wuhan Wuxi Xiamen Xian
Xingyi Zhanjiang Zhengzhou Zhuhai
Days
Flight No. A/C Dep. Arr.

Shanghai SHA

back
CA4561 733 [ 08:40 ] [ 11:00 ] 1234567
CZ3657 737 [ 12:30 ] [ 14:40 ] 1234567
CA4563 733 [ 16:50 ] [ 19:05 ] 1234567
CZ3651 737 [ 17:35 ] [ 19:45 ] 1..4..7
MU5432 737 [ 21:25 ] [ 23:35 ] 1234567
FM9460 738 [ 21:50 ] [ 00:05 ] ...4..7

Wenzhou

back
CZ3783 737 [ 08:25 ] [ 12:00 ] .2...6.
CZ3789 738 [ 15:55 ] [ 18:50 ] 1...5..

Haikou

back
HU7046 737 [ 10:20 ] [ 11:50 ] 1234567
CZ3659 737 [ 17:35 ] [ 19:00 ] .2...6.
CA4365 733 [ 20:30 ] [ 21:55 ] .2.4.6.

Hangzhou

back
CA1752 320 [ 14:35 ] [ 16:25 ] 1234567
CZ3675 737 [ 08:00 ] [ 12:10 ] 1234567
MF8466 737 [ 12:25 ] [ 15:25 ] 1234567

Xiamen

back
MF8408 737 [ 10:50 ] [ 12:30 ] .2.4..7
CA4585 733 [ 15:30 ] [ 17:15 ] 1.34..7
CZ3887 737 [ 15:55 ] [ 18:50 ] .2...6.
MF8428 737 [ 20:15 ] [ 23:35 ] 1.3.56.

Qingdao

back
CZ3669 737 [ 08:00 ] [ 11:30 ] ...4..7
CA4678 CR7 [ 17:30 ] [ 21:10 ] .2.4.6.
SC4678 CR7 [ 17:30 ] [ 21:10 ] .2.4.6.

Beijing

back
CA4161 733 [ 08:15 ] [ 11:05 ] 1234567
CZ3681 738 [ 08:25 ] [ 10:55 ] 1234567
CA4163 733 [ 12:50 ] [ 15:40 ] 1234567
CZ3687 738 [ 15:40 ] [ 18:30 ] 1234567
CA4165 733 [ 16:10 ] [ 19:00 ] 1234567
HU7190 738 [ 17:00 ] [ 19:30 ] 1234567
CA1462 73G [ 17:35 ] [ 20:25 ] 1234567
CZ3683 737 [ 18:20 ] [ 21:05 ] .23.56.

Nanjing

back
CZ3655 738 [ 08:05 ] [ 11:00 ] 1234567
MU2756 320 [ 12:30 ] [ 15:40 ] 1234567

Guangzhou

back
CA4359 733 [ 08:00 ] [ 09:35 ] 1234567
CZ3661 738 [ 08:40 ] [ 10:10 ] 1234567
CZ3422 320 [ 10:40 ] [ 12:00 ] 1234567
CA4361 737 [ 12:30 ] [ 14:05 ] 1234567
CZ3412 320 [ 15:50 ] [ 17:10 ] 1234567
CZ3691 738 [ 17:25 ] [ 18:55 ] 1234567
HU7172 319 [ 18:35 ] [ 19:45 ] 1.3.5.7
CA4331 733 [ 19:20 ] [ 20:50 ] 1234567

Shenzhen

back
CA4367 733 [ 09:00 ] [ 10:35 ] 1234567
ZH9896 733 [ 11:25 ] [ 12:55 ] 1234567
CA4363 733 [ 14:15 ] [ 15:50 ] 1234567
CZ3436 319 [ 14:40 ] [ 16:10 ] 1234567
CZ3667 737 [ 16:50 ] [ 18:20 ] 1234567
ZH9976 319 [ 19:35 ] [ 21:15 ] 1234567

Xian

back
HU7854 319 [ 11:40 ] [ 13:05 ] 1234567
HU7550 D38 [ 18:10 ] [ 20:00 ] 1234567
CA4964 733 [ 18:20 ] [ 20:00 ] 1.3..6.
SC4964 733 [ 18:20 ] [ 20:00 ] 1.3..6.

Nanchang

back
MU2756 320 [ 12:30 ] [ 13:50 ] 1234567
MF8428 737 [ 20:15 ] [ 21:50 ] 1.3.56.
MF8456 737 [ 12:05 ] [ 15:00 ] .2.4..7

Kunming

back
MU5730 CRJ [ 09:20 ] [ 10:20 ] 1234567
8L9922 737 [ 10:10 ] [ 11:00 ] 1234567
CA1751 320 [ 10:45 ] [ 11:50 ] 1234567
CZ3665 737 [ 19:00 ] [ 20:05 ] 1234567
CZ3423 738 [ 20:00 ] [ 21:05 ] 1234567

Nanning

back
G52609 CRJ [ 08:00 ] [ 08:55 ] 1234567
HU7549 D38 [ 12:20 ] [ 13:10 ] 1234567

Guilin

back
MF8456 737 [ 12:05 ] [ 12:50 ] .2.4..7
MF8422 737 [ 20:35 ] [ 21:15 ] 1234.67

Hongkong

back
CA417 733 [ 15:30 ] [ 17:20 ] .2..56.

Zhanjiang

back
G52607 CRJ [ 11:00 ] [ 12:15 ] 1.3.5..

Chengdu

back
CA4450 733 [ 08:00 ] [ 08:55 ] 1234567
CZ3673 737 [ 08:10 ] [ 09:05 ] .23.56.
3U8672 320 [ 09:55 ] [ 10:55 ] 1234567
CA4436 733 [ 11:35 ] [ 12:30 ] 1234567
3U8674 319 [ 15:10 ] [ 16:05 ] 1234567
CA4230 736 [ 15:45 ] [ 16:45 ] 1234567
CZ3761 738 [ 19:10 ] [ 20:05 ] 1.345.7
EU2208 319 [ 20:45 ] [ 21:45 ] 1..45.7

Chongqing

back
CZ3476 733 [ 11:35 ] [ 12:20 ] 1.3.5.7
CZ3677 738 [ 15:15 ] [ 16:05 ] ...4...
3U8682 ERJ [ 15:50 ] [ 16:35 ] 1234567
CA4920 733 [ 19:15 ] [ 20:00 ] .2.45.7
SC4920 733 [ 19:15 ] [ 20:00 ] .2.45.7
HU7254 733 [ 20:40 ] [ 21:25 ] 1.3.5.7

Zhengzhou

back
CZ3675 737 [ 08:00 ] [ 10:00 ] 1234567
CZ3476 733 [ 11:35 ] [ 14:40 ] 1.3.5.7
CZ3677 738 [ 15:15 ] [ 18:20 ] ...4...

Ningbo

back
CZ3785 737 [ 08:40 ] [ 12:05 ] 1.3.5..

Sanya

back
CZ3699 737 [ 17:35 ] [ 19:15 ] ..3.5.7
HU7348 738 [ 17:40 ] [ 19:25 ] 1234567
CA4379 733 [ 20:55 ] [ 22:45 ] 1.3.5.7

Wuhan

back
CZ3669 737 [ 08:00 ] [ 09:15 ] ...4..7
CZ3783 737 [ 08:25 ] [ 09:40 ] .2...6.
CZ3785 737 [ 08:40 ] [ 09:55 ] 1.3.5..
CA4678 CR7 [ 17:30 ] [ 18:55 ] .2.4.6.
SC4678 CR7 [ 17:30 ] [ 18:55 ] .2.4.6.
CZ3424 738 [ 23:40 ] [ 00:55 ] 1234567

Jinan

back
CA4964 733 [ 18:20 ] [ 22:05 ] 1.3..6.
SC4964 733 [ 18:20 ] [ 22:05 ] 1.3..6.
CA4920 733 [ 19:15 ] [ 22:30 ] .2.45.7
SC4920 733 [ 19:15 ] [ 22:30 ] .2.45.7

Changsha

back
CZ3655 738 [ 08:05 ] [ 09:05 ] 1234567
MF8466 737 [ 12:25 ] [ 13:25 ] 1234567
CZ3781 738 [ 15:55 ] [ 16:55 ] ..3...7
CZ3887 737 [ 15:55 ] [ 16:55 ] .2...6.
CZ3789 738 [ 15:55 ] [ 17:00 ] 1...5..
MU2916 320 [ 19:10 ] [ 20:10 ] .2.45.7

Taiyuan

back
CZ3781 738 [ 15:55 ] [ 19:30 ] ..3...7
HU7254 733 [ 20:40 ] [ 00:05 ] 1.3.5.7

Macao

back
NX161 JET [ 14:35 ] [ 16:25 ] 1..4...

Lijiang

back
CZ3649 737 [ 08:20 ] [ 09:40 ] 1.3..6.

Tongren

back
3U8681 ERJ [ 13:20 ] [ 13:55 ] 1234567
G52603 CRJ [ 16:45 ] [ 17:20 ] 1234567

Zhuhai

back
CZ3762 738 [ 22:35 ] [ 23:55 ] 1.345.7

Fuzhou

back
CA4229 736 [ 10:00 ] [ 11:50 ] 1234567
MF8422 737 [ 20:35 ] [ 23:40 ] 1234.67

Wuxi

back
MU2916 320 [ 19:10 ] [ 22:10 ] .2.45.7

Jinghong

back
CZ3665 737 [ 19:00 ] [ 21:35 ] 1234567

Xingyi

back
G52601 CRJ [ 14:35 ] [ 15:10 ] 1234567